موسسه زبان افاق

موسسه زبان افاق
موسسه زبان افاق

اغلب شعبات تهران توسط پرسنل شرکت ایران حافظ به اتمام رسیده از قبیل:
شعبات شهر ری
شعبات عبدل اباد نزدیک بازارچه احسانی
شعبه تهرانپارس
شعبه جنت اباد
شعبه شهرری در سال۱۳۹۴صورت گرفته که در۳طبقه این پروژه به اتمام رسید
شعبه عبدل اباد در سال ۱۳۹۵در ۴ طبقه انجام گرفته که تعداددوربینهای نصب
شده به انضمام میکروفنها ۳۶عددمیباشد