شرکت کیمیای هم رنگ

شرکت کیمیای همرنگ
شرکت کیمیای همرنگ

نصب دوربینها در سال ۱۳۹۵انجام گرفته نوع دوربینها H.Dمیباشد
شرکت فوق واقع درجاده قدیم کیلومتر ۱۷است
تعداد دوربینهادر این شرکت ۲۷عددطراحی و اجرا شده،
و کار شرکت در رابطه با رنگ کاری پارچه میباشد.