رستوران بین المللی دیاکو

رستوران بین المللی دیاکو
رستوران بین المللی دیاکو

نصب دوربینها در سال ۱۳۹۰ در دو طبقه اجراشد
نوع دوربینها انالوگ میباشدکه از دوربینهای دام و صنعتی مورداستفاده قرار گرفت
و رستوران فوق واقع درکرج خیابان درختی واقع شده
و شعبه دیگر آن در خیابان الهیه تهران واقع شده