باشگاه کشتی تختی مهرشهر

باشگاه تختی مهرشهر
باشگاه تختی مهرشهر

باشگاه کشتی تختی مهرشهر کرج

با نصب ۲۲ عدد دوربین در محوطه و در داخل سالن باشگاه

این مکان را به یکی از مجهزترین باشگاهها در سیستم های

حفاظتی و امنیتی نموده است،تاریخ اجرای پروژه ۲۴ تیر ماه

۱۳۹۶