دوربین مدار بسته

استاندارد IK در دوربین مدار بسته

استاندارد IK در دوربین مدار بسته
استاندارد IK در دوربین مدار بسته

در سیستم های مدار بسته استانداری با عنوان IK وجود دارد که نماینده

عبارت Vandal Resistant Rating بمعنای درجه مقاومت دستگاه در برابر

عوامل خرابکار و اخلاگر ۰همانند پرتاب جسم سخت) است. عدد جلوی

این علامت اختصاری، نشانگر میزان مقاومت در برابر آسیب است و محدوه

ای از ۰ تا ۱۰+ را شامل میشود و منطقا هر چه عدد بالاتر باشد میزان

مقاومت بیشتر و بالعکس.

IK0: نشان دهنده عدم مقاومت دوربین مدار بسته در برابر هر نوع ضربه مکانیکی.

IK1: مقاوم در برابر ضربه جسمی با وزن ۲۰۰ گرم از فاصله هفت و نیم سانتیمتر.

IK2: مقاوم در برابر ضربه جسمی با وزن ۲۰۰ گرم از فاصله ده سانتیمتر.

IK3: مقاوم در برابر ضربه جسمی با وزن ۲۰۰ گرم از فاصله هفده ونیم سانتیمتر.

IK4: مقاوم در برابر ضربه جسمی با وزن ۲۰۰ گرم از فاصله بیست و پنج سانتیمتر.

IK5: مقاوم در برابر ضربه جسمی با وزن ۲۰۰ گرم از فاصله سی و پنج سانتیمتر.

IK6: مقاوم در برابر ضربه جسمی با وزن ۵۰۰ گرم از فاصله بیست سانتیمتر.

IK7: مقاوم در برابر ضربه جسمی با وزن ۵۰۰ گرم از فاصله چهل سانتیمتر.

IK8: مقاوم در برابر ضربه جسمی با وزن ۱٫۷ کیلو گرم از فاصله بیست و نه و

نیم سانتیمتر.

IK9: مقاوم در برابر ضربه جسمی با وزن ۵ کیلو گرم از فاصله بیست سانتیمتر.

IK10: مقاوم در برابر ضربه جسمی با وزن ۵ کیلو گرم از فاصله  چهل سانتیمتر.

IK10+: مقاوم در برابر ضربه جسمی با وزن ۱۰ کیلو گرم از فاصله چهل سانتیمتر.